Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020-2021
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9549/16.7.2020)
Κέντρο Διαλειτουργικότητας Υπ.Ψηφ.Διακυβέρνησης

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων λήγει στις 24:00 σήμερα.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, στην παρούσα Πρόσκληση, oι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τις κατηγορίες των θέσεων Β3 και Δ του Άρθρου 2 της παρούσας.
Απαιτείται πιστοποίηση μέσω του συστήματος TAXISNET της Α.Α.Δ.Ε. αποκλειστικά με τους κωδικούς της αιτούσας για την υποβολή της Αίτησης, και αποκλειστικά με τους κωδικούς του ετέρου μέλους για την Συναίνεση.