Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας
Περίοδος 2020 - 2021 (Πρόσκληση 11693 / 3.9.2020)

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης
της πληρότητας των φακέλων δικαιολογητικών των αιτήσεων