Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020-2021 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9549/16.7.2020)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Απογραφικά δελτία 2020-2021

    Προσοχή
  • (Α)Αν δεν συμμετείχατε σε προηγούμενα προγράμματα, ή δεν θυμάστε τον κωδικό πιστοποίησης, μπορείτε να τον δείτε από τα οριστικά αποτελέσματα
  • (Β) Η συμπλήρωση του απογραφικού εισόδου, γίνεται μετά την εγγραφή του παιδιού και την είσοδο στο πρόγραμμα (πρώτη χρηματοδοτούμενη ημέρα)
  • (Γ) Η συμπλήρωση του απογραφικού εξόδου, γίνεται μετά την έξοδο από το πρόγραμμα (τελευταία χρηματοδοτούμενη ημέρα)

Συμπληρώστε τον Α.Φ.Μ. και τον Κωδικό πιστοποίησης

  

  

   

Έκδοση 5.1.1 (4.9.2020)