Ευρωπαϊκή Ένωση Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
ΕΣΠΑ 2014-2020

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019 - 2020 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6451 / 7.6.2019)

Διαδικασία ταυτοποίησης
των φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία με τον Α.Φ.Μ. του φορέα σας και τον Ειδικό Κωδικό, που σας έχει αποσταλεί από την ΕΕΤΑΑ

  (υποχρεωτικό πεδίο, πρέπει να γράψετε 9 αριθμούς)

  (υποχρεωτικό πεδίο)