Ευρωπαϊκή Ένωση Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΠΕΠ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», «Αττική», «Δυτική Ελλάδα», «Ήπειρος», «Θεσσαλία», «Κεντρική Μακεδονία», «Κρήτη» και «Στερεά Ελλάδα» ΕΣΠΑ 2014-2020

Ενίσχυση/Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης
σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών

Πρόσληψη διαπολιτισμικών μεσολαβητών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
(άρθρο 21 του Ν. 2190/1994)

Ηλεκτρονική εφαρμογή υποδοχής αιτήσεων υποψηφίων

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει λήξει.

Φορέας υλοποίησης

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)